,

Ferralla de coure

A Ferros Perich S.L. comprem al millor preu la ferralla de coure i la pesem en bàscules revisades periòdicament per poder garantir el millor servei al client.

El coure, de símbol Cu (nombre atòmic 29). És un metall de transició de color vermellós i brillantor metàl·lica que, juntament amb la plata i l’or són els millors conductors d’electricitat. Gràcies a la seva alta conductivitat elèctrica, ductilitat i mal·leabilitat, és el material més utilitzat per a fabricar cables elèctrics i altres components elèctrics i electrònics.

Forma aliatges per millorar les prestacions mecàniques i és resistent a la corrosió i oxidació.

Amb el coure es poden realitzar una quantitat elevada d’aliatges que generalment presenten millors propietats mecàniques, encara que tenen una conductivitat elèctrica menor. Les més importants són conegudes amb el nom de bronzes i llautons.

El coure és un metall durador perquè es pot reciclar un nombre gairebé il·limitat de vegades sense que perdi les seves propietats mecàniques.

Ha estat un dels primers metalls en ser utilitzat per l’home a la prehistòria

El coure és el tercer metall més utilitzat al món, per darrere de l’acer i l’alumini.

Fil Nou

Fils de coure nou brillant i sense òxid, sense aliar ni revestiments. No pot presentar estany, tenyit, pintat ni ennegriment. Coure sense usar procedent de cable de diferents gruixos.
Lliure d’olis, greixos o qualsevol altra contaminació, metàl·lics o no. El material ha d’estar sec i exempt de radioactivitat. La composició química ha de ser exclusivament coure ..

Nou tub o platina

Coure brillant en forma de tub nou, platines noves, plaques massisses, retalls, barres, canonades, segments … procedent de sobrants de producció o instal·lació. Ha d’estar lliure de greixos, òxids, olis, cargols de ferros, gomes, … No pot presentar estany, tenyit, pintat ni ennegriment. El material ha d’estar sec i exempt de radioactivitat.
La composició química ha de ser exclusivament coure.

Remenat

Metall de fontaneria o instal·lacions procedent de desmuntatge d’obra.
Es tracta de ferralla de coure mixt sense aliar barreja de fils de coure no aliats, coure de tub o platina, coure de bobinatge de motors, … procedent d’obres,
Poden estar estanyats, pintats o amb soldadura .
El fil de coure pot estar ennegrit per motius justificats d’incendis procedent de pujades de tensió.
Ha d’anar lliure d’olis i greixos.
El material ha d’estar sec i exempt de radioactivitat.

Encenall

Sobrants de coure procedents de la mecanització, tornejat i / o fresat de peces.
Els encenalls de coure són acceptables sempre que estiguin lliures d’olis i taladrines, restes de plàstics, ferro o altres metalls.

Motors elèctrics

Es tracta de ferralla de motors elèctrics procedents de maquines (de corrent continu, de corrent altern, motor d’inducció, motors sincrònics, motors de col·lector, etc.), generadors o transformadors elèctrics lliures d’olis.
En cap cas es recuperaran els transformadors que continguin PCB o piralé, considerats com a residus perillosos.

Escalfadors

Coure sobrant de les calderes. Calderí d’escalfador d’aigua i gas pot presenta un bany d’estany.
Ha d’anar lliure de líquids, olis greixos, llautó, bronze, ferro o qualsevol altra contaminació metàl·lica.
El material ha d’estar sec i exempt de radioactivitat.