TUBO LAMINADO RECTANGULAR SOLDADO S-235

Descripción breve

Tubo laminado rectangular de acero soldado con calidad S-235.
Dimensión B Dimensión H Dimensión E Longitud Peso (Kg/m)
20 mm 10 mm 1 mm 6 Metros 0,46 Kg/m
20 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 0,66 Kg/m
20 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 0,78 Kg/m
20 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,01 Kg/m
25 mm 10 mm 1 mm 6 Metros 0,54 Kg/m
25 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 0,78 Kg/m
25 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 0,9 Kg/m
25 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,16 Kg/m
30 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 0,9 Kg/m
30 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,02 Kg/m
30 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,33 Kg/m
30 mm 20 mm 1 mm 6 Metros 0,78 Kg/m
30 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,14 Kg/m
30 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,5 Kg/m
30 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
35 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,02 Kg/m
35 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,14 Kg/m
35 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,5 Kg/m
35 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
35 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,65 Kg/m
35 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
35 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 1,82 Kg/m
40 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,14 Kg/m
40 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
40 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,65 Kg/m
40 mm 20 mm 1 mm 6 Metros 0,95 Kg/m
40 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
40 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,82 Kg/m
40 mm 20 mm 2,5 mm 6 Metros 2,16 Kg/m
40 mm 20 mm 3 mm 6 Metros 2,5 Kg/m
40 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,52 Kg/m
40 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 1,99 Kg/m
40 mm 25 mm 2,5 mm 6 Metros 2,35 Kg/m
40 mm 25 mm 3 mm 6 Metros 2,7 Kg/m
40 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
40 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 2,15 Kg/m
40 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 2,94 Kg/m
40 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 3,47 Kg/m
40 mm 35 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
40 mm 35 mm 2 mm 6 Metros 2,31 Kg/m
45 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
45 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
45 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,52 Kg/m
45 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,99 Kg/m
45 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
45 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,15 Kg/m
45 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
45 mm 35 mm 1,5 mm 6 Metros 1,88 Kg/m
45 mm 35 mm 2 mm 6 Metros 2,48 Kg/m
50 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
50 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,52 Kg/m
50 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,99 Kg/m
50 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
50 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 2,15 Kg/m
50 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
50 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,31 Kg/m
50 mm 25 mm 3 mm 6 Metros 3,19 Kg/m
50 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 1,88 Kg/m
50 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 2,48 Kg/m
50 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 3,43 Kg/m
50 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 4,37 Kg/m
50 mm 35 mm 1,5 mm 6 Metros 2 Kg/m
50 mm 35 mm 2 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
50 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,13 Kg/m
50 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 2,8 Kg/m
50 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 3,92 Kg/m
60 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
60 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
60 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 2,31 Kg/m
60 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,88 Kg/m
60 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 2,48 Kg/m
60 mm 20 mm 3 mm 6 Metros 3,43 Kg/m
60 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 2 Kg/m
60 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
60 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 2,13 Kg/m
60 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 2,8 Kg/m
60 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 3,92 Kg/m
60 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 5,02 Kg/m
60 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,37 Kg/m
60 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 3,13 Kg/m
60 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 4,42 Kg/m
60 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 5,67 Kg/m
60 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 6,82 Kg/m
60 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 4,91 Kg/m
70 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 2,13 Kg/m
70 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 2,8 Kg/m
70 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 2,29 Kg/m
70 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,86 Kg/m
70 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 2,37 Kg/m
70 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 3,13 Kg/m
70 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 4,42 Kg/m
70 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
70 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 3,45 Kg/m
70 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 4,91 Kg/m
70 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 6,32 Kg/m
70 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 5,4 Kg/m
70 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 6,98 Kg/m
70 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 8,46 Kg/m
80 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 2,29 Kg/m
80 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 2,37 Kg/m
80 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 3,13 Kg/m
80 mm 20 mm 3 mm 6 Metros 4,42 Kg/m
80 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
80 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 3,45 Kg/m
80 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 4,91 Kg/m
80 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,87 Kg/m
80 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 3,79 Kg/m
80 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 5,4 Kg/m
80 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 6,98 Kg/m
80 mm 40 mm 4 mm 12 Metros 6,98 Kg/m
80 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 8,46 Kg/m
80 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 4,11 Kg/m
80 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 5,89 Kg/m
80 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 7,63 Kg/m
80 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 9,27 Kg/m
80 mm 60 mm 2 mm 6 Metros 4,43 Kg/m
80 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 6,38 Kg/m
80 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 6,38 Kg/m
80 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 8,29 Kg/m
80 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 10,09 Kg/m
80 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
90 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 3,79 Kg/m
90 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 4,11 Kg/m
90 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 4,43 Kg/m
90 mm 50 mm 2,5 mm 6 Metros 5,41 Kg/m
90 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 6,38 Kg/m
90 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 8,29 Kg/m
90 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 10,09 Kg/m
100 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 2,94 Kg/m
100 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 3,92 Kg/m
100 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 4,11 Kg/m
100 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 5,89 Kg/m
100 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 7,63 Kg/m
100 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 4,43 Kg/m
100 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 6,38 Kg/m
100 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 8,29 Kg/m
100 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 10,09 Kg/m
100 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 4,76 Kg/m
100 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 6,86 Kg/m
100 mm 50 mm 3 mm 12 Metros 6,86 Kg/m
100 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 8,93 Kg/m
100 mm 50 mm 4 mm 12 Metros 8,93 Kg/m
100 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
100 mm 50 mm 6 mm 6 Metros 12,79 Kg/m
100 mm 60 mm 2 mm 6 Metros 5,09 Kg/m
100 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 7,35 Kg/m
100 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 7,35 Kg/m
100 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 9,59 Kg/m
100 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
100 mm 60 mm 5 mm 12 Metros 11,75 Kg/m
100 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 13,73 Kg/m
100 mm 80 mm 2 mm 6 Metros 5,74 Kg/m
100 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 8,33 Kg/m
100 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 8,33 Kg/m
100 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
100 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 10,92 Kg/m
100 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 13,31 Kg/m
100 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 13,31 Kg/m
100 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 15,7 Kg/m
100 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 19,76 Kg/m
120 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 4,76 Kg/m
120 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 5,09 Kg/m
120 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 7,35 Kg/m
120 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 9,59 Kg/m
120 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
120 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 5,5 Kg/m
120 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 7,87 Kg/m
120 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 10,24 Kg/m
120 mm 60 mm 2 mm 6 Metros 5,74 Kg/m
120 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 8,33 Kg/m
120 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 8,33 Kg/m
120 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
120 mm 60 mm 4 mm 12 Metros 10,92 Kg/m
120 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 13,31 Kg/m
120 mm 60 mm 5 mm 12 Metros 13,31 Kg/m
120 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 15,7 Kg/m
120 mm 60 mm 6 mm 12 Metros 15,7 Kg/m
120 mm 60 mm 8 mm 6 Metros 19,76 Kg/m
120 mm 60 mm 8 mm 12 Metros 19,76 Kg/m
120 mm 80 mm 2 mm 6 Metros 6,31 Kg/m
120 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 9,32 Kg/m
120 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 9,32 Kg/m
120 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 12,17 Kg/m
120 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 12,17 Kg/m
120 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 14,98 Kg/m
120 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 14,98 Kg/m
120 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 17,68 Kg/m
120 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 17,68 Kg/m
120 mm 80 mm 7 mm 6 Metros 21,11 Kg/m
120 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 22,36 Kg/m
120 mm 80 mm 10 mm 12 Metros 26,33 Kg/m
120 mm 100 mm 3 mm 6 Metros 10,3 Kg/m
120 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 13,52 Kg/m
120 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
120 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 16,64 Kg/m
120 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 19,66 Kg/m
120 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 19,66 Kg/m
120 mm 100 mm 7 mm 12 Metros 22,88 Kg/m
120 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 24,62 Kg/m
120 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 43,16 Kg/m
140 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
140 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 9,32 Kg/m
140 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 9,32 Kg/m
140 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 12,17 Kg/m
140 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 14,98 Kg/m
140 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 17,68 Kg/m
140 mm 60 mm 6 mm 12 Metros 17,68 Kg/m
140 mm 70 mm 4 mm 6 Metros 12,85 Kg/m
140 mm 70 mm 4 mm 12 Metros 12,85 Kg/m
140 mm 70 mm 5 mm 6 Metros 15,81 Kg/m
140 mm 70 mm 6 mm 6 Metros 18,67 Kg/m
140 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 10,3 Kg/m
140 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 10,3 Kg/m
140 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 13,52 Kg/m
140 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 13,52 Kg/m
140 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
140 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 16,64 Kg/m
140 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 19,66 Kg/m
140 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 19,66 Kg/m
140 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 24,96 Kg/m
140 mm 80 mm 8 mm 12 Metros 24,96 Kg/m
140 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 21,42 Kg/m
150 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 5,74 Kg/m
150 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 6,31 Kg/m
150 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 9,32 Kg/m
150 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 12,2 Kg/m
150 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 14,98 Kg/m
150 mm 50 mm 5 mm 12 Metros 14,98 Kg/m
150 mm 50 mm 6 mm 6 Metros 17,68 Kg/m
150 mm 100 mm 3 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
150 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 15,5 Kg/m
150 mm 100 mm 4 mm 12 Metros 15,5 Kg/m
150 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 19,03 Kg/m
150 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 19,03 Kg/m
150 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 22,57 Kg/m
150 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 30,16 Kg/m
150 mm 100 mm 8 mm 12 Metros 30,16 Kg/m
150 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 34,84 Kg/m
150 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 34,84 Kg/m
160 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 8,825 Kg/m
160 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 13,52 Kg/m
160 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
160 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 19,66 Kg/m
160 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 11,23 Kg/m
160 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 14,77 Kg/m
160 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 14,77 Kg/m
160 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 18,2 Kg/m
160 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 80 mm 10 mm 6 Metros 33,28 Kg/m
160 mm 80 mm 10 mm 12 Metros 33,28 Kg/m
160 mm 90 mm 5 mm 12 Metros 19,03 Kg/m
160 mm 100 mm 4 mm 12 Metros 16,12 Kg/m
160 mm 120 mm 5 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 120 mm 5 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 120 mm 6 mm 6 Metros 25,48 Kg/m
160 mm 120 mm 6 mm 12 Metros 25,48 Kg/m
180 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 11,23 Kg/m
180 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 11,23 Kg/m
180 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 14,82 Kg/m
180 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 18,2 Kg/m
180 mm 60 mm 5 mm 12 Metros 18,2 Kg/m
180 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 60 mm 6 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 12,27 Kg/m
180 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 16,12 Kg/m
180 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 16,12 Kg/m
180 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 19,97 Kg/m
180 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 23,5 Kg/m
180 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 23,5 Kg/m
180 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 17,47 Kg/m
180 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 25,48 Kg/m
180 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 25,48 Kg/m
180 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 34,01 Kg/m
180 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 39,26 Kg/m
180 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 39,73 Kg/m
200 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 13,21 Kg/m
200 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 13,21 Kg/m
200 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 17,47 Kg/m
200 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
200 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
200 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 25,48 Kg/m
200 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 24,74 Kg/m
200 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 32,37 Kg/m
200 mm 80 mm 8 mm 12 Metros 34,01 Kg/m
200 mm 100 mm 3 mm 6 Metros 14,25 Kg/m
200 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 18,72 Kg/m
200 mm 100 mm 4 mm 12 Metros 18,72 Kg/m
200 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 23,19 Kg/m
200 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 23,19 Kg/m
200 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 27,46 Kg/m
200 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 27,46 Kg/m
200 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 36,4 Kg/m
200 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 43,16 Kg/m
200 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 43,16 Kg/m
200 mm 120 mm 5 mm 6 Metros 24,54 Kg/m
200 mm 120 mm 5 mm 12 Metros 24,75 Kg/m
200 mm 120 mm 6 mm 6 Metros 29,14 Kg/m
200 mm 120 mm 6 mm 12 Metros 29,14 Kg/m
200 mm 120 mm 8 mm 6 Metros 39,31 Kg/m
200 mm 120 mm 10 mm 6 Metros 46,28 Kg/m
200 mm 150 mm 3 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
200 mm 150 mm 3 mm 12 Metros 16,64 Kg/m
200 mm 150 mm 4 mm 6 Metros 21,945 Kg/m
200 mm 150 mm 4 mm 12 Metros 21,945 Kg/m
200 mm 150 mm 5 mm 6 Metros 27,25 Kg/m
200 mm 150 mm 5 mm 12 Metros 27,25 Kg/m
200 mm 150 mm 6 mm 6 Metros 32,34 Kg/m
200 mm 150 mm 6 mm 12 Metros 32,04 Kg/m
200 mm 150 mm 8 mm 6 Metros 43,06 Kg/m
200 mm 150 mm 10 mm 6 Metros 51,48 Kg/m
200 mm 150 mm 10 mm 12 Metros 51,48 Kg/m
220 mm 120 mm 8 mm 6 Metros 41,4 Kg/m
220 mm 120 mm 8 mm 12 Metros 41,2 Kg/m
250 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 22,05 Kg/m
250 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 27,25 Kg/m
250 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 32,34 Kg/m
250 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 32,34 Kg/m
250 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 43,06 Kg/m
250 mm 100 mm 8 mm 12 Metros 43,06 Kg/m
250 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 51,48 Kg/m
250 mm 150 mm 5 mm 6 Metros 31,3 Kg/m
250 mm 150 mm 5 mm 12 Metros 31,3 Kg/m
250 mm 150 mm 6 mm 6 Metros 37,23 Kg/m
250 mm 150 mm 6 mm 12 Metros 37,23 Kg/m
250 mm 150 mm 8 mm 6 Metros 48,36 Kg/m
250 mm 150 mm 8 mm 12 Metros 48,36 Kg/m
250 mm 150 mm 10 mm 6 Metros 59,28 Kg/m
250 mm 150 mm 10 mm 12 Metros 59,28 Kg/m
300 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 31,3 Kg/m
300 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 35,05 Kg/m
300 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 37,23 Kg/m
300 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 48,36 Kg/m
300 mm 100 mm 8 mm 12 Metros 48,36 Kg/m
300 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 58,67 Kg/m
300 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 59,28 Kg/m
300 mm 150 mm 5 mm 6 Metros 35,36 Kg/m
300 mm 150 mm 6 mm 6 Metros 42,12 Kg/m
300 mm 150 mm 6 mm 12 Metros 42,12 Kg/m
300 mm 150 mm 8 mm 6 Metros 54,91 Kg/m
300 mm 150 mm 8 mm 12 Metros 54,91 Kg/m
300 mm 160 mm 5 mm 6 Metros 35,54 Kg/m
300 mm 200 mm 5 mm 6 Metros 39,52 Kg/m
300 mm 200 mm 5 mm 12 Metros 39,52 Kg/m
300 mm 200 mm 6 mm 12 Metros 46,6 Kg/m
300 mm 200 mm 8 mm 6 Metros 61,46 Kg/m
300 mm 200 mm 8 mm 12 Metros 61,46 Kg/m
300 mm 200 mm 10 mm 6 Metros 61,46 Kg/m
350 mm 150 mm 10 mm 6 Metros 74,84 Kg/m
350 mm 150 mm 10 mm 12 Metros 74,84 Kg/m
400 mm 200 mm 10 mm 12 Metros 88 Kg/m
400 mm 200 mm 14 mm 12 Metros 121,76 Kg/m
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

logos gestor

Ferros Perich, S.L

Recuperación, recogida, reciclaje y venta de materias primas y venta de hierro nuevo, ferretería, material de riego, cierres metálicos, etc..

Síguenos en facebook youtube

Contacto

Ferros Perich, S.L
Pol. Ind. La Coromina, Av. Alguema, 7-11
17771 Sta. Llogaia d'Alguema
Alt Empordà, Girona

A 500 m. Autopista A-7
Salida 4 dirección Figueres

Horario

  • De lunes a viernes:
  • de 08h a 13h - 15h a 19h
Copyright © 2021 Ferros Perich S.L.. Todos los derechos reservados.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Utilizamos cookies propias y de terceros para para mejorar la experiencia del usuario y servicio, así como analizar los hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración de las cookies de tu navegador en cualquier momento. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Saber más

Acepto