TUBO LAMINADO RECTANGULAR SOLDADO S-235

Descripción breve

Tubo laminado rectangular de acero soldado con calidad S-235.
Dimensión B Dimensión H Dimensión E Longitud Peso (Kg/m)
20 mm 10 mm 1 mm 6 Metros 0,46 Kg/m
20 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 0,66 Kg/m
20 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 0,78 Kg/m
20 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,01 Kg/m
25 mm 10 mm 1 mm 6 Metros 0,54 Kg/m
25 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 0,78 Kg/m
25 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 0,9 Kg/m
25 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,16 Kg/m
30 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 0,9 Kg/m
30 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,02 Kg/m
30 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,33 Kg/m
30 mm 20 mm 1 mm 6 Metros 0,78 Kg/m
30 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,14 Kg/m
30 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,5 Kg/m
30 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
35 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,02 Kg/m
35 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,14 Kg/m
35 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,5 Kg/m
35 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
35 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,65 Kg/m
35 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
35 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 1,82 Kg/m
40 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,14 Kg/m
40 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
40 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,65 Kg/m
40 mm 20 mm 1 mm 6 Metros 0,95 Kg/m
40 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
40 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,82 Kg/m
40 mm 20 mm 2,5 mm 6 Metros 2,16 Kg/m
40 mm 20 mm 3 mm 6 Metros 2,5 Kg/m
40 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,52 Kg/m
40 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 1,99 Kg/m
40 mm 25 mm 2,5 mm 6 Metros 2,35 Kg/m
40 mm 25 mm 3 mm 6 Metros 2,7 Kg/m
40 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
40 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 2,15 Kg/m
40 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 2,94 Kg/m
40 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 3,47 Kg/m
40 mm 35 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
40 mm 35 mm 2 mm 6 Metros 2,31 Kg/m
45 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,27 Kg/m
45 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
45 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,52 Kg/m
45 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 1,99 Kg/m
45 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
45 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,15 Kg/m
45 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
45 mm 35 mm 1,5 mm 6 Metros 1,88 Kg/m
45 mm 35 mm 2 mm 6 Metros 2,48 Kg/m
50 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,39 Kg/m
50 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,52 Kg/m
50 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 1,99 Kg/m
50 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
50 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 2,15 Kg/m
50 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
50 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,31 Kg/m
50 mm 25 mm 3 mm 6 Metros 3,19 Kg/m
50 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 1,88 Kg/m
50 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 2,48 Kg/m
50 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 3,43 Kg/m
50 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 4,37 Kg/m
50 mm 35 mm 1,5 mm 6 Metros 2 Kg/m
50 mm 35 mm 2 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
50 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,13 Kg/m
50 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 2,8 Kg/m
50 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 3,92 Kg/m
60 mm 10 mm 1,5 mm 6 Metros 1,63 Kg/m
60 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 1,76 Kg/m
60 mm 15 mm 2 mm 6 Metros 2,31 Kg/m
60 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 1,88 Kg/m
60 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 2,48 Kg/m
60 mm 20 mm 3 mm 6 Metros 3,43 Kg/m
60 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 2 Kg/m
60 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
60 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 2,13 Kg/m
60 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 2,8 Kg/m
60 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 3,92 Kg/m
60 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 5,02 Kg/m
60 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,37 Kg/m
60 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 3,13 Kg/m
60 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 4,42 Kg/m
60 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 5,67 Kg/m
60 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 6,82 Kg/m
60 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 4,91 Kg/m
70 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 2,13 Kg/m
70 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 2,8 Kg/m
70 mm 25 mm 1,5 mm 6 Metros 2,29 Kg/m
70 mm 25 mm 2 mm 6 Metros 2,86 Kg/m
70 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 2,37 Kg/m
70 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 3,13 Kg/m
70 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 4,42 Kg/m
70 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
70 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 3,45 Kg/m
70 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 4,91 Kg/m
70 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 6,32 Kg/m
70 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 5,4 Kg/m
70 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 6,98 Kg/m
70 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 8,46 Kg/m
80 mm 15 mm 1,5 mm 6 Metros 2,29 Kg/m
80 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 2,37 Kg/m
80 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 3,13 Kg/m
80 mm 20 mm 3 mm 6 Metros 4,42 Kg/m
80 mm 30 mm 1,5 mm 6 Metros 2,64 Kg/m
80 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 3,45 Kg/m
80 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 4,91 Kg/m
80 mm 40 mm 1,5 mm 6 Metros 2,87 Kg/m
80 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 3,79 Kg/m
80 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 5,4 Kg/m
80 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 6,98 Kg/m
80 mm 40 mm 4 mm 12 Metros 6,98 Kg/m
80 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 8,46 Kg/m
80 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 4,11 Kg/m
80 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 5,89 Kg/m
80 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 7,63 Kg/m
80 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 9,27 Kg/m
80 mm 60 mm 2 mm 6 Metros 4,43 Kg/m
80 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 6,38 Kg/m
80 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 6,38 Kg/m
80 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 8,29 Kg/m
80 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 10,09 Kg/m
80 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
90 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 3,79 Kg/m
90 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 4,11 Kg/m
90 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 4,43 Kg/m
90 mm 50 mm 2,5 mm 6 Metros 5,41 Kg/m
90 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 6,38 Kg/m
90 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 8,29 Kg/m
90 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 10,09 Kg/m
100 mm 20 mm 1,5 mm 6 Metros 2,94 Kg/m
100 mm 20 mm 2 mm 6 Metros 3,92 Kg/m
100 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 4,11 Kg/m
100 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 5,89 Kg/m
100 mm 30 mm 4 mm 6 Metros 7,63 Kg/m
100 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 4,43 Kg/m
100 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 6,38 Kg/m
100 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 8,29 Kg/m
100 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 10,09 Kg/m
100 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 4,76 Kg/m
100 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 6,86 Kg/m
100 mm 50 mm 3 mm 12 Metros 6,86 Kg/m
100 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 8,93 Kg/m
100 mm 50 mm 4 mm 12 Metros 8,93 Kg/m
100 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
100 mm 50 mm 6 mm 6 Metros 12,79 Kg/m
100 mm 60 mm 2 mm 6 Metros 5,09 Kg/m
100 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 7,35 Kg/m
100 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 7,35 Kg/m
100 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 9,59 Kg/m
100 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
100 mm 60 mm 5 mm 12 Metros 11,75 Kg/m
100 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 13,73 Kg/m
100 mm 80 mm 2 mm 6 Metros 5,74 Kg/m
100 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 8,33 Kg/m
100 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 8,33 Kg/m
100 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
100 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 10,92 Kg/m
100 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 13,31 Kg/m
100 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 13,31 Kg/m
100 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 15,7 Kg/m
100 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 19,76 Kg/m
120 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 4,76 Kg/m
120 mm 40 mm 2 mm 6 Metros 5,09 Kg/m
120 mm 40 mm 3 mm 6 Metros 7,35 Kg/m
120 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 9,59 Kg/m
120 mm 40 mm 5 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
120 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 5,5 Kg/m
120 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 7,87 Kg/m
120 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 10,24 Kg/m
120 mm 60 mm 2 mm 6 Metros 5,74 Kg/m
120 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 8,33 Kg/m
120 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 8,33 Kg/m
120 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
120 mm 60 mm 4 mm 12 Metros 10,92 Kg/m
120 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 13,31 Kg/m
120 mm 60 mm 5 mm 12 Metros 13,31 Kg/m
120 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 15,7 Kg/m
120 mm 60 mm 6 mm 12 Metros 15,7 Kg/m
120 mm 60 mm 8 mm 6 Metros 19,76 Kg/m
120 mm 60 mm 8 mm 12 Metros 19,76 Kg/m
120 mm 80 mm 2 mm 6 Metros 6,31 Kg/m
120 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 9,32 Kg/m
120 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 9,32 Kg/m
120 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 12,17 Kg/m
120 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 12,17 Kg/m
120 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 14,98 Kg/m
120 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 14,98 Kg/m
120 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 17,68 Kg/m
120 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 17,68 Kg/m
120 mm 80 mm 7 mm 6 Metros 21,11 Kg/m
120 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 22,36 Kg/m
120 mm 80 mm 10 mm 12 Metros 26,33 Kg/m
120 mm 100 mm 3 mm 6 Metros 10,3 Kg/m
120 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 13,52 Kg/m
120 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
120 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 16,64 Kg/m
120 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 19,66 Kg/m
120 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 19,66 Kg/m
120 mm 100 mm 7 mm 12 Metros 22,88 Kg/m
120 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 24,62 Kg/m
120 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 43,16 Kg/m
140 mm 40 mm 4 mm 6 Metros 10,92 Kg/m
140 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 9,32 Kg/m
140 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 9,32 Kg/m
140 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 12,17 Kg/m
140 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 14,98 Kg/m
140 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 17,68 Kg/m
140 mm 60 mm 6 mm 12 Metros 17,68 Kg/m
140 mm 70 mm 4 mm 6 Metros 12,85 Kg/m
140 mm 70 mm 4 mm 12 Metros 12,85 Kg/m
140 mm 70 mm 5 mm 6 Metros 15,81 Kg/m
140 mm 70 mm 6 mm 6 Metros 18,67 Kg/m
140 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 10,3 Kg/m
140 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 10,3 Kg/m
140 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 13,52 Kg/m
140 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 13,52 Kg/m
140 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
140 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 16,64 Kg/m
140 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 19,66 Kg/m
140 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 19,66 Kg/m
140 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 24,96 Kg/m
140 mm 80 mm 8 mm 12 Metros 24,96 Kg/m
140 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 21,42 Kg/m
150 mm 30 mm 2 mm 6 Metros 5,74 Kg/m
150 mm 50 mm 2 mm 6 Metros 6,31 Kg/m
150 mm 50 mm 3 mm 6 Metros 9,32 Kg/m
150 mm 50 mm 4 mm 6 Metros 12,2 Kg/m
150 mm 50 mm 5 mm 6 Metros 14,98 Kg/m
150 mm 50 mm 5 mm 12 Metros 14,98 Kg/m
150 mm 50 mm 6 mm 6 Metros 17,68 Kg/m
150 mm 100 mm 3 mm 6 Metros 11,75 Kg/m
150 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 15,5 Kg/m
150 mm 100 mm 4 mm 12 Metros 15,5 Kg/m
150 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 19,03 Kg/m
150 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 19,03 Kg/m
150 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 22,57 Kg/m
150 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 30,16 Kg/m
150 mm 100 mm 8 mm 12 Metros 30,16 Kg/m
150 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 34,84 Kg/m
150 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 34,84 Kg/m
160 mm 30 mm 3 mm 6 Metros 8,825 Kg/m
160 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 13,52 Kg/m
160 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
160 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 19,66 Kg/m
160 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 11,23 Kg/m
160 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 14,77 Kg/m
160 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 14,77 Kg/m
160 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 18,2 Kg/m
160 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 80 mm 10 mm 6 Metros 33,28 Kg/m
160 mm 80 mm 10 mm 12 Metros 33,28 Kg/m
160 mm 90 mm 5 mm 12 Metros 19,03 Kg/m
160 mm 100 mm 4 mm 12 Metros 16,12 Kg/m
160 mm 120 mm 5 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 120 mm 5 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
160 mm 120 mm 6 mm 6 Metros 25,48 Kg/m
160 mm 120 mm 6 mm 12 Metros 25,48 Kg/m
180 mm 60 mm 3 mm 6 Metros 11,23 Kg/m
180 mm 60 mm 3 mm 12 Metros 11,23 Kg/m
180 mm 60 mm 4 mm 6 Metros 14,82 Kg/m
180 mm 60 mm 5 mm 6 Metros 18,2 Kg/m
180 mm 60 mm 5 mm 12 Metros 18,2 Kg/m
180 mm 60 mm 6 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 60 mm 6 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 12,27 Kg/m
180 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 16,12 Kg/m
180 mm 80 mm 4 mm 12 Metros 16,12 Kg/m
180 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 19,97 Kg/m
180 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 23,5 Kg/m
180 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 23,5 Kg/m
180 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 17,47 Kg/m
180 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
180 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 25,48 Kg/m
180 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 25,48 Kg/m
180 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 34,01 Kg/m
180 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 39,26 Kg/m
180 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 39,73 Kg/m
200 mm 80 mm 3 mm 6 Metros 13,21 Kg/m
200 mm 80 mm 3 mm 12 Metros 13,21 Kg/m
200 mm 80 mm 4 mm 6 Metros 17,47 Kg/m
200 mm 80 mm 5 mm 6 Metros 21,53 Kg/m
200 mm 80 mm 5 mm 12 Metros 21,53 Kg/m
200 mm 80 mm 6 mm 6 Metros 25,48 Kg/m
200 mm 80 mm 6 mm 12 Metros 24,74 Kg/m
200 mm 80 mm 8 mm 6 Metros 32,37 Kg/m
200 mm 80 mm 8 mm 12 Metros 34,01 Kg/m
200 mm 100 mm 3 mm 6 Metros 14,25 Kg/m
200 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 18,72 Kg/m
200 mm 100 mm 4 mm 12 Metros 18,72 Kg/m
200 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 23,19 Kg/m
200 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 23,19 Kg/m
200 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 27,46 Kg/m
200 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 27,46 Kg/m
200 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 36,4 Kg/m
200 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 43,16 Kg/m
200 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 43,16 Kg/m
200 mm 120 mm 5 mm 6 Metros 24,54 Kg/m
200 mm 120 mm 5 mm 12 Metros 24,75 Kg/m
200 mm 120 mm 6 mm 6 Metros 29,14 Kg/m
200 mm 120 mm 6 mm 12 Metros 29,14 Kg/m
200 mm 120 mm 8 mm 6 Metros 39,31 Kg/m
200 mm 120 mm 10 mm 6 Metros 46,28 Kg/m
200 mm 150 mm 3 mm 6 Metros 16,64 Kg/m
200 mm 150 mm 3 mm 12 Metros 16,64 Kg/m
200 mm 150 mm 4 mm 6 Metros 21,945 Kg/m
200 mm 150 mm 4 mm 12 Metros 21,945 Kg/m
200 mm 150 mm 5 mm 6 Metros 27,25 Kg/m
200 mm 150 mm 5 mm 12 Metros 27,25 Kg/m
200 mm 150 mm 6 mm 6 Metros 32,34 Kg/m
200 mm 150 mm 6 mm 12 Metros 32,04 Kg/m
200 mm 150 mm 8 mm 6 Metros 43,06 Kg/m
200 mm 150 mm 10 mm 6 Metros 51,48 Kg/m
200 mm 150 mm 10 mm 12 Metros 51,48 Kg/m
220 mm 120 mm 8 mm 6 Metros 41,4 Kg/m
220 mm 120 mm 8 mm 12 Metros 41,2 Kg/m
250 mm 100 mm 4 mm 6 Metros 22,05 Kg/m
250 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 27,25 Kg/m
250 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 32,34 Kg/m
250 mm 100 mm 6 mm 12 Metros 32,34 Kg/m
250 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 43,06 Kg/m
250 mm 100 mm 8 mm 12 Metros 43,06 Kg/m
250 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 51,48 Kg/m
250 mm 150 mm 5 mm 6 Metros 31,3 Kg/m
250 mm 150 mm 5 mm 12 Metros 31,3 Kg/m
250 mm 150 mm 6 mm 6 Metros 37,23 Kg/m
250 mm 150 mm 6 mm 12 Metros 37,23 Kg/m
250 mm 150 mm 8 mm 6 Metros 48,36 Kg/m
250 mm 150 mm 8 mm 12 Metros 48,36 Kg/m
250 mm 150 mm 10 mm 6 Metros 59,28 Kg/m
250 mm 150 mm 10 mm 12 Metros 59,28 Kg/m
300 mm 100 mm 5 mm 6 Metros 31,3 Kg/m
300 mm 100 mm 5 mm 12 Metros 35,05 Kg/m
300 mm 100 mm 6 mm 6 Metros 37,23 Kg/m
300 mm 100 mm 8 mm 6 Metros 48,36 Kg/m
300 mm 100 mm 8 mm 12 Metros 48,36 Kg/m
300 mm 100 mm 10 mm 6 Metros 58,67 Kg/m
300 mm 100 mm 10 mm 12 Metros 59,28 Kg/m
300 mm 150 mm 5 mm 6 Metros 35,36 Kg/m
300 mm 150 mm 6 mm 6 Metros 42,12 Kg/m
300 mm 150 mm 6 mm 12 Metros 42,12 Kg/m
300 mm 150 mm 8 mm 6 Metros 54,91 Kg/m
300 mm 150 mm 8 mm 12 Metros 54,91 Kg/m
300 mm 160 mm 5 mm 6 Metros 35,54 Kg/m
300 mm 200 mm 5 mm 6 Metros 39,52 Kg/m
300 mm 200 mm 5 mm 12 Metros 39,52 Kg/m
300 mm 200 mm 6 mm 12 Metros 46,6 Kg/m
300 mm 200 mm 8 mm 6 Metros 61,46 Kg/m
300 mm 200 mm 8 mm 12 Metros 61,46 Kg/m
300 mm 200 mm 10 mm 6 Metros 61,46 Kg/m
350 mm 150 mm 10 mm 6 Metros 74,84 Kg/m
350 mm 150 mm 10 mm 12 Metros 74,84 Kg/m
400 mm 200 mm 10 mm 12 Metros 88 Kg/m
400 mm 200 mm 14 mm 12 Metros 121,76 Kg/m
Copyright www.webdesigner-profi.de MAXXmarketing GmbH

logos gestor

Ferros Perich, S.L

Recuperación, recogida, reciclaje y venta de materias primas y venta de hierro nuevo, ferretería, material de riego, cierres metálicos, etc..

Síguenos en facebook

Contacto

Ferros Perich, S.L
Pol. Ind. La Coromina, Av. Alguema, 7-11
17771 Sta. Llogaia d'Alguema
Alt Empordà, Girona

A 500 m. Autopista A-7
Salida 4 dirección Figueres

Horario

  • De lunes a viernes:
  • de 08h a 13h - 15h a 19h
  • Sábados:
  • de 08h a 13h
Copyright © 2018 Ferros Perich S.L.. Todos los derechos reservados.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto